Het pensioen ABC

Het pensioen van A tot Z. Dat vindt u hier in hét pensioen ABC. Heeft u vragen of opmerkingen over het pensioen ABC? Neem dan contact op.

#

80%-criterium

U kunt maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen verzekeren.

A

Advies

De A van ABC Pensioen. Pensioenadvies is iets wat ABC Pensioen sterk en onderscheidend maakt. Dankzij onze gespecialiseerde pensioenadviseurs kunt u van ABC Pensioen een pensioenadvies op maat verwachten. Dit pensioenadvies is aangepast aan uw profiel en wensen. ABC Pensioen geeft uitleg en helpt u bij het beantwoorden van vragen over pensioen.

Anw

De afkorting Anw staat voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw is de opvolger van de AWW (De Algemene Weduwen- en Wezenwet). Deze Algemene nabestaandenwet geeft recht op een uitkering als uw partner overlijdt.

AOV

De afkorting AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering houdt in dat u verzekerd bent voor het wegvallen van uw inkomen, door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Hiernaast zorgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering er ook voor dat, mocht u als zelfstandig ondernemer een bedrijf bezitten en u wordt arbeidsongeschikt, uw bedrijf kan blijven bestaan. Bij ABC Pensioen krijgt u een pensioenadvies op maat, dat rekening houdt met alle mogelijke risico’s.

AOW

De AOW is de Algemene Ouderdomswet. Dit is een basisinkomen dat in Nederland door de overheid wordt uitgekeerd als u de AOW-leeftijd bereikt. Dit inkomen wordt gefinancierd door de huidige beroepsbevolking die werkt in de samenleving. Wanneer u de pensioenleeftijd bereikt en u beslist om te stoppen met werken dan krijgt u uw pensioeninkomen.

Apeldoorn

ABC Pensioen werkt samen met een intermediair uit Apeldoorn, namelijk VDA All Finance. Henri van den Akker uit Apeldoorn heeft besloten zich aan te sluiten bij de kennisorganisatie ABC Pensioen om de kwaliteit van zijn dienstverlening optimaal te houden. ABC Pensioen zorgt er samen met VDA All Finance uit Apeldoorn voor dat pensioenregelingen deskundig worden uitgevoerd. Dankzij deze samenwerking mag u veel van ons verwachten, het gaat hierbij om kwaliteit in dienstverlening, een uitgebreide inventarisatie, uitgebreide pensioenkennis en ervaring, persoonlijk pensioenadvies en heldere beloningafspraken. Kortom, VDA All Finance Apeldoorn & ABC Pensioen: Uw toekomstige partners in pensioen!

B

Beheer

De B van ABC Pensioen is voor pensioenBeheer. ABC Pensioen zorgt ervoor dat de pensioenregeling goed wordt beheerd en dat administratieve processen naar beste vermogen worden uitgevoerd.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Bij het bepalen van de beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gekeken in welke mate u ongeschikt bent tot het verrichten van uw beroep, dat vermeld staat op de polis. Dit wordt bepaald door medici en andere deskundigen. Naar aanleiding van dit arbeidsongeschiktheidsonderzoek wordt gekeken naar uw pensioenregeling. Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen beroep bepalend is.

Beroepsbeoefenaars

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering houdt het begrip beroepsbeoefenaar concreet gezegd in: “iemand die een beroep beoefent”. Een beroepsbeoefenaar heeft altijd recht op een pensioen. Bovendien heeft een beroepsbeoefenaar het recht om in verschillende pensioenregelingen zijn pensioen mee te nemen naar een nieuwe pensioenregeling.

Beroepscriterium

Bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid en bij re-integratie kijkt ABC Pensioen uitsluitend naar het door u verzekerde beroep. Bent u bijvoorbeeld medewerker binnendienst? En heeft u gekozen voor een verzekering op basis van arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie. In de meeste voorwaarden wordt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wel rekening gehouden met mogelijke aanpassingen van werkzaamheden binnen het bedrijf.

Beschikbare premieregeling

Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling, waarbij voor de werknemer een premie beschikbaar wordt gesteld, die wordt besteed aan pensioen. De werkgever betaalt jaarlijks de premie. Van dit bedrag gaan eventuele kosten en risicopremies af, en het bedrag dat overblijft wordt besteed aan uw pensioen. De hoogte van de jaarlijkse premie wordt vooraf bepaald door uw werkgever. Deze premie is meestal een percentage van de pensioengrondslag. Hoe hoger deze premie is, hoe hoger het uiteindelijke pensioen kan zijn. Naast de premie telt ook de uitgebreidheid van de regeling mee. Zo voorzien sommige pensioenregelingen, behalve in een pensioenuitkering, ook in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidpensioen) of in een uitkering voor uw partner (partnerpensioen) of kinderen (wezenpensioen).

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen houdt in dat als u en uw partner uit elkaar gaan, uw ex-partner recht houdt op partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot aan de datum dat u officieel uit elkaar gaat. De hoogte van dit partnerpensioen is afhankelijk van de pensioenaanspraken die u had op het moment dat u officieel uit elkaar ging. U kunt ervoor kiezen of u een bijzonder partnerpensioen wilt ontvangen.

C

Collectief pensioen

Pensioenverzekering die geldt voor alle deelnemers. Het is een gezamenlijk pensioen voor werkgevers en werknemers. ABC Pensioen kan werkgevers hiervoor een passend pensioenadvies geven en houdt het pensioenbeheer hiervan bij zich.

Combi tarief

De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die is gebaseerd op uw leeftijd. Zo heeft u, als u op een vroege leeftijd een pensioenverzekering afsluit, een lagere premie dan als u een oudere leeftijd heeft. De premies in de jaren erna zijn afhankelijk van de bereikte leeftijd. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Een voordeel van het combitarief is dat u op jongere leeftijd minder premie betaalt.

Communicatie

De C van ABC Pensioen staat voor pensioenCommunicatie. Door heldere communicatie zorgt ABC Pensioen ervoor dat de pensioenregeling duidelijk wordt voor werkgevers en hun werknemers, DGA’s en particulieren.

Contractsduur

De periode waarin u een pensioenverzekeringscontract sluit.

Conversie i.v.m. scheiding

Na een scheiding kunnen partijen overeenkomen dat het pensioen, dat toekomt aan de echtgenoot of geregistreerd partner, wordt omgezet in een eigen pensioenaanspraak ten behoeve van de echtgenoot of geregistreerd partner. Mocht u hier vragen over hebben of wilt u gericht pensioenadvies? ABC Pensioen kan verder helpen. Neem contact op met ABC Pensioen.

D

Dedemsvaart

ABC Pensioen is onderdeel van Vrieling Adviesgroep, dat is gevestigd in Dedemsvaart en Hardenberg. Vrieling Adviesgroep is een brede financiële aanbieder. Het kantoor heeft verschillende gespecialiseerde bedrijfsonderdelen, zoals verzekeringen, makelaardij, hypotheken en natuurlijk pensioenen. In dit geval ABC Pensioen.

DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is iemand die werkt bij een BV of NV in een hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en veel aandelen bezit in het bedrijf. Voor de DGA heeft ABC Pensioen een pensioenadvies op maat.

Diensttijd

De tijd dat u arbeid heeft verricht voor een huidige werkgever. Deze tijd wordt gebruikt bij het geven van pensioenadvies en het berekenen van uw pensioenaanspraken.

E

Eigenrisicotermijn

De eigenrisicotermijn bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het aantal dagen waarover u geen uitkering ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. U kunt hierin zelf een keuze maken bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Gebruikelijke waarden zijn: na één maand, na twee maanden, na drie maanden of na een halfjaar arbeidsongeschiktheid. Uw premie wordt lager naarmate uw eigenrisicotermijn langer duurt.

Eindleeftijd

De arbeidsongeschiktheidsverzekering en de eventuele uitkering eindigen wanneer u de vooraf overeengekomen eindleeftijd bereikt. U kunt kiezen voor een eindleeftijd van 65, 66 of 67 jaar. Hoe hoger uw eindleeftijd, hoe hoger uw premie.

Eindloonregeling

Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat u bij uw werkgever in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode. Het pensioen wordt gebaseerd op het laatstverdiende salaris. De laatste jaren komt de eindloonregeling steeds minder vaak voor.

F

Factor A

Factor A, de factor die aangeeft wat de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. Factor A is een bedrag in euro’s. De informatie over uw pensioenaangroei heeft u nodig om te bepalen in hoeverre u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De toename (aangroei) is het verschil tussen uw opgebouwd pensioen op het vorige overzicht en uw opgebouwd pensioen op dit overzicht. Het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei hebt u nodig om uw fiscale ruimte voor aanvullingen op uw pensioen te bepalen. Zo kunt u, als u dat wilt, uw pensioen aanvullen met bijvoorbeeld premies voor lijfrentes. De lijfrentepremie kan aftrekbaar zijn.

G

Gangbare arbeid

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bij het bepalen van de gangbare arbeid gekeken naar de arbeid die u nog kunt verrichten. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met uw beroep, opleidingsniveau en werkervaring. Er is momenteel nog maar een beperkt aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dat dit arbeidsongeschiktheidscriterium hanteert.

Gelijkblijvend tarief

Het standaardtarief van de basis arbeidsongeschiktheidsverzekering is een gelijkblijvend tarief. Bij het afsluiten van de verzekering wordt de premie vastgelegd. Gedurende de hele looptijd wordt dezelfde premie betaald. Dit is exclusief de verhoging door indexering.

H

Hardenberg

In Hardenberg is het hoofdkantoor van ABC Pensioen gevestigd. Bovendien neemt ABC Pensioen het pensioenadvies, pensioenbeheer en de pensioencommunicatie van Vrieling Verzekeringen in Hardenberg op zich.

Harderwijk

ABC Pensioen heeft het pensioenadvies, pensioenbeheer en de pensioencommunicatie van Marinus Jansen Verzekeringen in Harderwijk op zich genomen.

Hasselt

ABC Pensioen werkt samen met twee intermediairs in Hasselt. Het gaat hier om Zwartewaterland Assurantiën en J.J. Meijer Assurantiën.

I

Indexatie

Indexatie bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt officieel toeslagverlening genoemd en is het aanpassen van het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkering, om te voorkomen dat het pensioen minder waard wordt door prijsstijgingen (inflatie). Uw inkomen en het verzekerde bedrag zullen in verhouding moeten blijven. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het verzekerd bedrag en/of de uitkering geïndexeerd worden. Bijvoorbeeld met de inflatie of een vast percentage per jaar.

Inkomen

Het verzekerd bedrag wordt gebaseerd op uw jaarinkomen/bedrijfsresultaat. Dit wordt meegenomen in het pensioenadvies. Het inkomen dat u later na uw pensioen krijgt in Nederland wordt opgebouwd in drie pijlers, die samen zorgen voor het inkomen na uw pensioen:
1. De eerste pijler is de AOW. Deze krijgt u van de staat.
2. De tweede pijler is het pensioen, dat u mogelijk krijgt van uw werkgever.
3. De derde pijler is de aanvulling op uw pensioen die u eventueel zelf vrijwillig opbouwt.

Inkomenscorrectie

Bij inkomenscorrectie worden inkomsten uit andere bronnen meegenomen bij de bepaling van een uitkering. Ook wordt het daadwerkelijk verdiende inkomen gecorrigeerd op het verzekerde bedrag.

Inkomensverlies

De verzekeraar wil weten welk inkomen u verliest bij arbeidsongeschiktheid. Dit hangt af van uw situatie en wordt in kaart gebracht door: bedrijfsvoering, werkzaamheden, aantal vennoten, personeel in dienst en gezinssituatie. Er wordt bekeken hoe afhankelijk uw financiële situatie van uw inkomen is.

ISO

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Dit resulteert in een goede kwaliteitsbewaking en dus een hogere klanttevredenheid. Hierdoor kunt u zeker zijn van passend pensioenadvies, pensioenbeheer en pensioencommunicatie.

L

Lijfrente

Een lijfrente is een aanvulling op uw pensioen. Het moment waarop het lijfrentekapitaal vrijkomt, noemen we expiratie. Op dat moment staat u voor de keuze wat u met uw lijfrente gaat doen. Wilt u het opgebouwde bedrag direct gebruiken? Of spaart u nog even door? En wellicht wilt u een bedrag schenken aan een (klein)kind?

M

Middelloonregeling

De middelloonregeling is een pensioenregeling die vanaf het begin van uw pensioen 70 procent van het gemiddeld verdiende salaris uitkeert. Deze regeling komt tegenwoordig steeds vaker voor in tegenstelling tot de eindloonregeling. De middelloonregeling is net als de eindloonregeling een zuivere salaris-/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat u bij uw werkgever in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode.
Het voordeel voor werknemers: als u aan het einde van uw carrière minder gaat verdienen (minder gaat werken), dan heeft dit geen consequenties voor het reeds opgebouwde pensioen. Het voordeel voor werkgevers: het op te bouwen pensioeninkomen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen. Dit houdt in dat salarisverhogingen alleen meetellen voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden. Deze regeling is voor werkgevers beduidend goedkoper dan de eindloonregeling.

N

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die de achterblijvende partner en/of kinderen krijgen, als de andere partner overlijdt, zoals omschreven in het pensioenreglement. Er bestaan verschillende soorten nabestaandenpensioenen: namelijk de Algemene nabestaandenwet (Anw), het aanvullend nabestaandenpensioen en de levensverzekering.

Negatieve persoonlijke verplichtingen

Onder de Brede Herwaardering Lijfrente wordt aangehaald de negatieve persoonlijke verplichting. Deze term dateert nog uit de Wet Inkomstenbelasting 1964 en wel in artikel 45c lid 2. Hierin wordt aangegeven dat de afgetrokken premies in aanmerking worden genomen. Lid 4 van dit artikel heeft speciaal betrekking op lijfrentepremies. Voor lijfrentepremies wordt in aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag van de waarde in het economisch verkeer van de lijfrente.
Kort gezegd: de afgetrokken premies worden als negatieve persoonlijke verplichting gezien. Indien de waarde in het economisch verkeer (premies + rendement) echter hoger is, dan wordt deze waarde als negatieve persoonlijke verplichting gezien.
In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is de term negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in het leven geroepen. In artikel 3.137 lid 1 is dit nader omschreven. De aanspraak wordt gesteld op de waarde in het economisch verkeer. De waarde economisch verkeer wordt tenminste gesteld op de premies die voor de aanspraak van toepassing zijn.
Voor de lijfrente is de uitwerking van deze twee termen gelijk. Afkoop van een onder de Brede Herwaardering of Wet IB 2001 gesloten polis of bancaire lijfrenteovereenkomst, heeft dezelfde uitwerking.

Negatieve uitgaven

Onder de Brede Herwaardering Lijfrente wordt aangehaald de negatieve persoonlijke verplichting. Deze term dateert nog uit de Wet Inkomstenbelasting 1964 en wel in artikel 45c lid 2. Hierin wordt aangegeven dat de afgetrokken premies in aanmerking worden genomen. Lid 4 van dit artikel heeft speciaal betrekking op lijfrentepremies. Voor lijfrentepremies wordt in aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag van de waarde in het economisch verkeer van de lijfrente.
Kort gezegd: de afgetrokken premies worden als negatieve persoonlijke verplichting gezien. Indien de waarde in het economisch verkeer (premies + rendement) echter hoger is, dan wordt deze waarde als negatieve persoonlijke verplichting gezien.
In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is de term negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in het leven geroepen. In artikel 3.137 lid 1 is dit nader omschreven. De aanspraak wordt gesteld op de waarde in het economisch verkeer. De waarde economisch verkeer wordt tenminste gesteld op de premies die voor de aanspraak van toepassing zijn.
Voor de lijfrente is de uitwerking van deze twee termen gelijk. Afkoop van een onder de Brede Herwaardering of Wet IB 2001 gesloten polis of bancaire lijfrenteovereenkomst, heeft dezelfde uitwerking.

Nijkerk

Assurantiekantoor Van Hoff in Nijkerk werkt samen met ABC Pensioen. Hiervoor neemt ABC Pensioen het pensioenadvies, pensioenbeheer en de pensioencommunicatie op zich.

Nijverdal

ABC Pensioen heeft in Nijverdal een samenwerking met Odding Assurantiën. Hiervoor neemt ABC Pensioen het pensioenadvies, pensioenbeheer en de pensioencommunicatie op zich.

O

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de pensioendatum en loopt tot uw overlijden.

P

Partner-en wezenpensioen

Het partnerpensioen is een pensioenuitkering die uw partner krijgt als u overlijdt, mits dit in de pensioenregeling is opgenomen. De partner krijgt bij het partnerpensioen een maandelijkse uitkering van 70%.
Het wezenpensioen wordt maandelijks uitgekeerd aan kinderen tot hun achttiende verjaardag. Het gaat hier om een halfwezenpensioen als er nog één ouder in leven is en om een dubbel wezenpensioen als beide ouders/verzorgers overleden zijn.

Passende arbeid

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering, uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald.

Pensioengat

Een pensioengat of pensioentekort ontstaat als u geen volledig pensioen opbouwt. Dit kan gebeuren als u binnen een bepaalde periode van uw werkzame leven geen pensioen opbouwt, werkt voor een werkgever zonder pensioenregeling, in deeltijd of in het buitenland gaat werken of onbetaald verlof neemt. Hiernaast zijn er ook andere gevallen van een pensioengat. Zo kunnen tweeverdieners een tegenvallend pensioen krijgen als werkgevers een hoge ‘AOW-franchise’ toepassen voor beide partners of doordat bonussen en een dertiende maand niet meetellen bij de pensioenopbouw.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het bedrag dat het uitgangspunt vormt voor de pensioenberekening. Normaliter is de pensioengrondslag gelijk aan het jaarsalaris, verminderd met een franchise. Over de pensioengrondslag wordt uw pensioenberekening gemaakt.

Pensioenregelement

Het pensioenreglement is een schriftelijk document waarin staat omschreven hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt, wat uw rechten en plichten zijn en ook wat onze rechten en plichten zijn.

Pensioentekort

Een pensioentekort kan ontstaan door één of meerdere keren van werkgever te wisselen, parttime te werken, langer dan één jaar in het buitenland te wonen, geen pensioen via de werkgever op te bouwen, een leaseauto te rijden, door ploegendienst toeslag of winstdeling te ontvangen, (met je partner) tweeverdiener te zijn of door te laat met uw pensioenopbouw beginnen.

Pensioenwet

In de Nederlandse Pensioenwet (Pw) wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder in relatie tot pensioen.

Prepensioen

Prepensioen is het pensioen dat u ontvangt als u vervroegd met pensioen gaat. Het prepensioen is een vervanger voor de VUT-regeling. Prepensioen is een individuele pensioenregeling waarbij u premie betaalt om zelf vervroegd met pensioen te kunnen gaan.

R

Revisierente

Revisierente is een vergoeding die een belastingplichtige moet betalen voor onterecht genoten belastingvoordeel voor (lijfrente)premieaftrek in het verleden. De revisierente bedraagt in het begin 20% van de waarde in het economisch verkeer van de aanspraak op de periodieke uitkeringen.
Wordt een lijfrente vanaf 2009 afgekocht van maximaal € 4.242,00, dan wordt de afkoopsom belast als een uitkering van een lijfrentetermijn. Er is in dat geval geen revisierente (meer) verschuldigd.
Op de site van de Belastingdienst is een rekentool opgenomen voor de vaststelling van de revisierente bij afkoop binnen 10 jaar na het afsluiten van de lijfrente

Risico tarief

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering: een lage premie aan het begin, de premie stijgt gedurende de looptijd en neemt in de laatste jaren weer af. De premie die u bij deze variant jaarlijks betaalt is afhankelijk van het risico dat u loopt. De premie wordt hoger naarmate de leeftijd stijgt. Aan het eind van de looptijd van de verzekering is dit risico nog steeds hoog, alleen naarmate de eindleeftijd nadert zal de verzekeraar steeds minder moeten gaan uitkeren. Het risico daalt ook voor de verzekeraar en dit is terug te vinden in de premie.

Royement

Een royement houdt in dat een verzekering wordt beëindigd.

S

Schadeverzekering

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering: een schadeverzekering bepaalt dat u er bij een schade-uitkering qua inkomen niet op vooruit mag gaan. Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar het daadwerkelijke inkomensverlies als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid

Service Level Agreement

Een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een Service Level Agreement (SLA) staan, naast de beschrijving van de te leveren diensten, ook de rechten en plichten van zowel de aanbieder als de afnemer.

Sleen

ABC Pensioen werkt samen met een intermediair in Sleen, namelijk met Wim Schonewille Assurantie –Adviesburo.

Sommenverzekering

De hoogte van de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid uitgedrukt in een percentage. Al was de sommenverzekering aanvankelijk nog niet erg bekend, toch neemt de sommenverzekering de laatste jaren steeds meer toe. Zo hebben momenteel de meeste verzekeringsmaatschappijen er wel één in het pakket.

Startbrief

De startbrief is een begrijpelijk document waarin de pensioenregeling in heldere en duidelijke bewoordingen wordt uitgelegd.

Starter

Een persoon die voor het eerst de arbeidsmarkt betreedt of een onderneming start.

T

Te verzekeren inkomen

Het verzekerd bedrag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt berekend door een percentage van uw inkomen te nemen. De standaard is 80%. Een ander percentage is ook mogelijk. Hiervoor kan ABC Pensioen u een pensioenadvies op maat geven. Neem contact op met ABC Pensioen.

U

Uitkeringsdrempel

De uitkeringsdrempel is de mate van arbeidsongeschiktheid waaronder geen recht op uitkering bestaat. De verzekering komt tot uitkering als u boven deze drempel uitkomt. U kunt er bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor kiezen om een verhoogde uitkeringsdrempel af te spreken. Hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe minder premie u betaalt.

Uitvoeringsovereenkomst

Een uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of meer pensioenregelingen. Het uitgangspunt van de uitvoeringsovereenkomst is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is.

Uniform Pensioen Overzicht

Het Uniform Pensioen Overzicht (afgekort UPO) is een overzicht dat u elk jaar ontvangt. Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht.

V

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt gebaseerd op uw jaarinkomen/bedrijfsresultaat.

Verzekerd dagbedrag

Het bedrag op basis waarvan u uitkering krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Hierop is ook uw premie gebaseerd. Door het gebruiken van een verzekerd dagbedrag, in plaats van een jaarbedrag, wordt er bij acceptatie secuur gekeken of het dagbedrag overeenkomt met het te verzekeren inkomen. Om uw dagbedrag te berekenen, dient u het verzekerd bedrag te delen door 365 dagen.

W

Waardeoverdracht

Een waardeoverdracht is het overdragen van het in het verleden opgebouwde pensioen naar de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever. Mocht u een nieuwe werkgever krijgen en hierbij een waardeoverdracht hebben, dan worden pensioenaanspraken afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert, dit afkoopbedrag wordt vervolgens overgedragen aan de instelling die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert.

Wachttijd

De wachttijd in een pensioenregeling is de periode waarin de werknemer nog geen pensioen opbouwt. De wachttijd wordt ook wel de Eigen Risico Termijn genoemd.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer. Het wezenpensioen wordt maandelijks uitgekeerd aan kinderen tot hun achttiende verjaardag. Het gaat hier om een halfwezenpensioen als er nog één ouder in leven is en om een dubbel wezenpensioen als beide ouders/verzorgers overleden zijn.

Z

Zelfstandige

Iemand die niet in loondienst is, maar een eigen bedrijf heeft of een zelfstandig beroep.