Wat als ik als werkgever mijn pensioenpremie niet meer betaal?

Deel:

Veel bedrijven maken moeilijke tijden door. Er is sprake van teruglopende omzet of zelfs geen omzet en het is nog onduidelijk hoe lang deze situatie aanhoudt. Met de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er een compensatieregeling gekomen die in veel gevallen compensatie biedt voor het gemis aan omzet. Toch zal niet iedere werkgever hier voldoende aan hebben: wat als je net gestart bent en dus geen historie aan kunt tonen of wat als je niet voor compensatie in aanmerking komt? Dan kan het lastig worden om sommige betalingsverplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld het voldoen van je pensioenlasten.

Het (tijdelijk) niet betalen van pensioenpremies kan een noodzakelijke en wellicht voor de hand liggende keuze zijn, maar kan grote gevolgen hebben. Hieronder lichten wij dat voor u toe.

Pensioenopbouw bij een pensioenfonds

Voor een verplicht gesteld pensioenfonds geldt het principe “geen premie, wel pensioen”. Het niet betalen van de premies, heeft dan in eerste instantie geen effect voor de werknemers. Ook als een werkgever geen pensioenpremies afdraagt bouwen de werknemers nog wel pensioen op, het pensioenfonds mag niet met terugwerkende kracht de pensioenopbouw gaan terugdraaien. Voor u als werkgever kan het echter grote gevolgen hebben. Om pensioenfondsen de mogelijkheid te geven dit risico te verkleinen heeft het pensioenfonds een vergaande mogelijkheid om premies te innen. Het pensioenfonds kan daarvoor zelfs de bestuurder van een vennootschap in privé aanspreken.

Zover hoeft het echter niet te komen. Als een werkgever geen pensioenpremies meer kan afdragen is het van belang om tijdig en op de juiste wijze een beroep te doen op betalingsonmacht. Dit traject is gebonden aan regels en termijnen en het heeft de aanbeveling om daarvoor de begeleiding van een pensioenspecialist in te huren.

Pensioenopbouw bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI)

Voor de pensioenopbouw bij een verzekeraar of een PPI gelden andere regels dan de regels voor een pensioenfonds. In de Pensioenwet is vastgelegd welke stappen een verzekeraar kan nemen als er een betalingsachterstand ontstaat. Het belangrijkste verschil is daarbij dat als er geen premie wordt betaald er ook geen pensioenopbouw plaatsvindt. De verzekeraar mag de pensioenopbouw met terugwerkende kracht beëindigen voor een periode van 5 maanden. Eerst zal zij echter de werkgever (herhaaldelijk) aan moeten manen tot betaling, en bij geen resultaat, de werknemers rechtstreeks moeten informeren over de betalingsachterstand.

Een voorbeeld:

“Een werkgever vraagt bij zijn verzekeraar uitstel van betaling aan voor de per 1 april 2020 verschuldigde premies. De verzekeraar zal periodiek aanmaningen versturen aan de werkgever en uiterlijk op 1 september 2020 de deelnemers informeren over het uitblijven van de premiebetaling. De verzekeraar mag 3 maanden na de melding de pensioenopbouw beëindigen met een terugwerkende kracht van 5 maanden vanaf het moment van aanschrijven van de werknemers. Op 1 december 2020 kan dan premievrij gemaakt worden per 1 april 2020.”

De verzekeraar is gedurende deze periode wel verantwoordelijk voor alle risicodekkingen (partnerpensioen, wezenpensioen, ANW-hiaatpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) zonder dat daar een vergoeding voor wordt gegeven. De verzekeraar houdt zich daarom ook strikt aan de termijnen en stappen omdat zij anders uit eigen middelen de pensioenopbouw moet aanvullen.

Ook hier is het zaak, om vroegtijdig bij de verzekeraar of de adviseur, te laten weten dat er betalingsproblemen gaan ontstaan. Er kan dan in gezamenlijk overleg worden gekeken naar (tijdelijke) oplossingen.

Samengevat is het wenselijk dat - als de situatie er toe leidt dat de pensioenpremies niet meer afgedragen (kunnen) worden – beide partijen oog hebben voor elkaars belangen. Het is daarbij aan de werkgever om tijdig contact te leggen met de pensioenuitvoerder en op de juiste wijze aan te geven dat de pensioenpremie niet kan worden voldaan. Het heeft de aanbeveling om een pensioenspecialist in de hand te nemen die er voor zorgt dat op het juiste moment de juiste stappen worden genomen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met uw eigen pensioenadviseur bij ABC Pensioen of laat uw gegevens achter via het contactformulier en wij helpen u verder.

Deel:

Aanbevolen